แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.


     การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ได้ฝึกทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกตและอื่น ๆ นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีพัฒนาการในด้านอื่น ๆ อีกด้วย แต่ในการทัศนศึกษานั้น ในบางสถานที่นักเรียนอาจเดินทางลำบาก อาจอยู่ห่างไกลหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งก็ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้าไป ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์พร้อมเนื้อหา/กิจกรรมประกอบหลักสูตร จึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ ICT


Loading..

กิจกรรมที่น่าสนใจ

แบบประเมิน

     ท่านสามารถประเมินระบบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สื่อ เนื้อหา ตลอดจนฟังกชันต่าง ๆ ที่อยากให้มีในระบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด