แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แผนการจัดการเรียนรู้

     ทำไมต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้? จุดเริ่มต้นของการนำพาครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ "พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้" ก็เพื่อทำให้เกิดชุมชนเล็ก ๆ สำหรับการเริ่มต้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากครูแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งจะสะท้อนผ่านแนวคิดและวิธีในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม การใช้คำถาม และการวัดและประเมินผลใน "แผนการจัดการเรียนรู้" ที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น และครูทุกคนก็จะได้เรียนรู้จากความแตกต่างของประสบการณ์ของแต่ละคน ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนที่ "มีแผนการจัดการเรียนรู้" ที่เห็นได้ชัดก็คือ ครูผู้สอนจะมี "ความมั่นใจ" มากขึ้น ซึ่งความมั่นใจนี้จะแสดงออกมาให้เห็นได้ผ่านท่าทางและวิธีการพูดขณะที่กำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนนี้ ผู้เรียนก็สามารถรับรู้ได้เช่นกัน "แผนการจัดการเรียนรู้" ยังทำให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาในการสอนได้ ทำให้ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาที่จะใช้สอน และเจาะเข้าประเด็นสำคัญตามลำดับการสอนที่ได้เตรียมมา ทำให้ผู้สอนมีความพร้อมในเรื่องของการเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ และลำดับของการนำสื่อที่เลือกแล้วมาใช้ในการเรียนการสอน สุดท้าย "แผนการจัดการเรียนรู้" ยังช่วยทำให้ผู้สอนได้สะท้อนเห็นความผิดพลาดของตนเองหลังจากการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้สอนสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนในครั้งต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งทั้งหมด คือเส้นทางของการพัฒนาวิชาชีพ จาก "อาชีพครู" ไปสู่ "ครูมืออาชีพ" เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นหากยังมีลมหายใจอยู่

ตารางแผนจัดการเรียนรู้

ชื่อแผนจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ผู้จัดทำแผน โรงเรียน วันที่อัปเดต ดาวน์โหลด
แหล่งเรียนรู้เหมืองถ่านหินแม่เมาะ
* แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับชั้น ม.2 นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 29-10-2012
นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์
แหล่งเรียนรู้เหมืองถ่านหินแม่เมาะ
* จัดทำในห้องประชุม
ระดับชั้น ม.2 นางสาวสธุี เดชะภญิโญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 12-03-2013
นางสาวจีรวัลย์ รอดพูล
แหล่งเรียนรู้เหมืองถ่านหินแม่เมาะ
* จัดทำในห้องประชุม
ระดับชั้น ม.2 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 12-03-2013
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์