แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

     

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 380 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการ ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึก-อบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตราฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
      ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) นั้น
ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรมและพักรับประทานอาหาร อาคารหอพัก อาคารปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรือนพรรณไม้งาม บรรหาร - แจ่มใส สวนไม้ดอกตรึงตาไม้ประดับตรึงใจ ทุ่งทานตะวันบ้านบรรหาร -แจ่มใสแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดสวนเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ที่สวยงามรวมถึงอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้าง

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์