แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

     

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานวิจัย พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ให้บริการ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สทน. ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และศูนย์บริการเทคโนโลยีฉายรังสีอัญมณี สำนักงานสาขา สทน. ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ศูนย์ไอโซโทปรังสี และศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สำนักงานสาขา สทน. เทคโนธานี ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียว คือ ศูนย์ฉายรังสี

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์