แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แนะนำแหล่งเรียนรู้

     

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  ดำเนินงานวิจัย พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ แก่ข้าราชการและประชากรทั่วไปอย่างครบวงจร ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์จริง แบบจำลอง และสื่อวีดิทัศน์พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารพลังงานลม อาคารพลังงานชีวมวล อาคารพลังงานไบโอดีเซล และอาคารบ้านตัวอย่างที่สาธิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้งานจริง

 


Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์