แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แนะนำแหล่งเรียนรู้

     

     ศูนย์วิจัยยางสงขลา จัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2508 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program UNDP) ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยการยาง เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อกรมวิชาการเกษตรได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยยางสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527
     ศูนย์วิจัยยางสงขลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาง สำหรับท้องถิ่นในภาคใต้ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา ด้านพืชศาสตร์ ด้านอารักขาพืช ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยาง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง บริการทดสอบคุณภาพยาง ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ

 


Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์