sample_1


แบบประเมินเว็บไซต์

ท่านสามารถประเมินระบบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา สื่อ เนื้อหา ตลอดจนฟังกชันต่าง ๆ ที่อยากให้มีในระบบ เพื่อตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเมิน

Games

เชิญชวนผู้สนใจท่องเที่ยวป่าเขา ลำเนาไพร ท่านจะได้รู้จักความเป็นมาของ หิน 1 ก้อนที่ท่านเดินผ่าน ว่ามีความเป็นมาน่าพิศวงเพียงใด ในเกมชุดนี้ เป็นสถานที่ภาคตะวันออกของไทย

Play

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Social Network

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย