แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครชูนัญญา สังข์มูล โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
คุณครูศิวาพร หล้าเชียงของ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางวรรณภรณ์ ละออ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวเมลดา ยมจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นางสาวก าไลทิพย์ อินทะปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ว่าทีร้อยตรีหญิงบุษปศร กาฬภักดี
นายธีรศักดิ์ มังคุด โรงเรียนสถาพรวิทยา