เนื้อหา

     สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  นอกจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีหน้าที่ตรวจวัด เฝ้าระวังเรื่องลมฟ้าอากาศ พยากรณ์อากาศแล้วยังมีสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล และอาจเกิดคลื่นสึนามิได้

วีดิทัศน์ เรื่อง สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

วีดิทัศน์ เรื่อง ระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหว

วีดิทัศน์ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว

วีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาแผ่นดินไหว