เนื้อหา

     ความเร็วลม ทั้งอัตราเร็วและทิศทางของลมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ลมที่พัดมาจากทะเลและมีอัตราเร็วมากก็จะพาไอน้ำเข้ามามาก มีผลต่อปริมาณฝน ทิศทางลมมีผลต่อการเคลื่อนที่ของเมฆ และการเคลื่อนที่ของพายุ เครื่องมือวัดความเร็วลมประกอบด้วย ศรลม (wind vane) ใช้บอกทิศของลมโดยหัวลูกศรซึ่งหมุนได้คล่องในแนวราบจะชี้ทิศที่ลมพัดมา (สวนทางลม) และวัดทิศทางเป็นมุมที่ทำกับทิศเหนือ ส่วนอัตราเร็วลมจะวัดด้วยถ้วยลมหรือ Anemometer ซึ่งหมุนในแนวราบบนยอดเสาที่สูงจากพื้น 11 เมตร  การหมุนของถ้วยลมจะทำให้เกิดไฟฟ้าเล็กน้อยส่งไปยังเครื่องมือวัด ซึ่งจะอ่านค่าอัตราเร็วลมออกมาในหน่วยน็อต ( 1 น็อต คือ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ซึ่งเท่ากับ 1.853 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ) 

วีดิทัศน์ เรื่อง เครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม

เอกสารอ้างอิง
http://bom.gov.au