เนื้อหา

     อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด องค์ประกอบอย่างหนึ่งของลมฟ้าอากาศที่จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน แต่ละวันคืออุณหภูมิ จึงต้องมีการวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันของพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เครื่องมือที่ใช้วัดคือเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและวางไว้ในแนวนอนในเรือนเทอร์มอมิเตอร์
     
เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิสูงสุด ภายในบรรจุปรอท มีคอคอดตรงใกล้กระเปาะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปรอทจะขยายตัวอ่านค่าได้มากขึ้น และเมื่ออุณหภูมิลดลงปรอทจะไม่สามารถหดตัวกลับลงสู่กระเปาะได้ ลำปรอทจะยังค้างอยู่ที่ตำแหน่งค่าสูงสุด การใช้งานจะวางในแนวนอนโดยให้ปลายของเทอร์มอมิเตอร์เอียงสูงกว่าด้านกระเปาะเล็กน้อย


      เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิต่ำสุด ภายในบรรจุแอลกอฮอล์ มีดัชนีแตะติดผิวบนสุดของลำแอลกอฮอล์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแอลกอฮอล์จะขยายตัวผ่านดัชนีไปได้ แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงดัชนีจะเลื่อนตามแอลกอฮอล์ลงมาด้วยแรงดึงผิวของ แอลกอฮอล์ การใช้งานจะวางในแนวนอนพอดี ในเรือนเทอร์มอมิเตอร์


     ถ้าใช้เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิต่ำสุดวางในแนวนอนที่ระดับยอดหญ้า อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้จะเรียกว่าอุณหภูมิที่ยอดหญ้า ข้อมูลนี้จะทำให้รู้ จุดน้ำค้าง ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศถึงจุดอิ่มตัวโดยความกดอากาศและปริมาณไอน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลง ไอน้ำจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหรือน้ำค้างเกาะบนใบไม้ ใบหญ้าหรือวัตถุซึ่งอยู่ตามพื้นดินเมื่ออากาศมีอุณหภูมิเย็นลงต่ำกว่า จุดน้ำค้าง 
      นอกจากนี้ ยังมีการวัดอุณหภูมิใต้ดินเพื่อศีกษาการเจริญเติบโตทางรากของพืชในระดับ ต่างๆ ด้วย โดยวัดอุณหภูมิที่ความลึกระดับ 5 ,10 ,20 , 50 และ 100  เซนติเมตร

 วีดิทัศน์ เรื่อง อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด