เนื้อหา

     ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นการวัดความชื้นในบรรยากาศ โดยวัดอัตราส่วน (เป็นร้อยละระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศในขณะนั้นกับปริมาณไอน้ำที่ จะมีอยู่ได้ เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน

     เครื่องมือสำหรับวัดความชื้นในบรรยากาศคือ ไฮกรอมิเตอร์ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ที่เรารู้จักกันดีคือ ไซโครมิเตอร์แบบกระเปาะแห้ง-กระเปาะเปียก ซึ่งเป็นไฮกรอมิเตอร์แบบหนึ่งประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์สองอัน อันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ธรรมดาหรือเรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้ง อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งมีผ้ามัสลินหรือผ้าเปียกหุ้มที่กระเปาะ มีด้ายดิบต่อไปยังน้ำในถ้วยที่วางใต้เทอร์มอมิเตอร์เรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก

     เมื่อความชื้นในอากาศน้อย น้ำจะระเหยได้มาก น้ำที่อยู่ตรงกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกจะระเหยโดยดูดความร้อน จากกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ทำให้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกต่ำกว่ากระเปาะแห้ง

คำถาม 
    
- ถ้าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกต่ำกว่ากระเปาะแห้งมาก ความชื้นในอากาศ
       ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
     ถ้าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียกเท่ากับกระเปาะแห้ง ความชื้นในอากาศควร
       เป็นอย่างไรเพราะเหตุใด

     การอ่านค่าต้องอ่านอุณหภูมิอากาศขณะนั้นจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้ง และหาผลต่างระหว่างค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองอัน จากนั้นจึงนำค่าทั้งสองไปหาความชื้นสัมพัทธ์จากตาราง เช่น ถ้าอ่านอุณหภูมิอากาศจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งได้ 32 องศาเซลเซียส จากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก อ่านค่าได้ 30 องศาเซลเซียส ผลต่างอุณหภูมิจะเป็น 2 องศาเซลเซียส จากตารางจะอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ 86 % หมายความว่า อากาศขณะนั้นมีไอน้ำอยู่ร้อยละ 86 ของปริมาณไอน้ำที่อากาศจะรับได้ทั้งหมด

     ไฮกรอมิเตอร์แบบอื่น ๆ ที่ใช้กันเช่น ไฮกรอกราฟ ใช้เส้นผมของมนุษย์หรือขนของสัตว์บางชนิด นำมาขึงให้ตึงและต่อกับคานกระเดื่องและแขนปากกา เส้นผมจะยืดและหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศ ปากกาจะขีดบันทึกค่าความชื้นของอากาศลงบนกระดาษกราฟ

 
 วีดิทัศน์ เรื่อง การวัดความชืื้นสัมพัทธ์
เอกสารอ้างอิง
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19-19.JPG
fairmountweather.com