เนื้อหา

     การตรวจอากาศภาคผิวพื้น เป็นการตรวจวัดค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ของลมฟ้าอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม แสงอาทิตย์ เป็นต้น สถานีตรวจอากาศทุกแห่งทั่วประเทศจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดองค์ประกอบเหล่านี้ ติดตั้งอยู่ในสนาม เรียกว่า สนามอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นสนามหญ้าตัดสั้น อยู่กลางแจ้ง มีขนาดอย่างน้อยคือกว้าง 6 เมตรและยาว 9 เมตร อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย 2 เท่าของความสูงของสิ่งปลูกสร้าง ทุกสถานีต้องอ่านค่าต่าง ๆ จากเครื่องมือวัดพร้อมกันทุก ๆ 3 ชั่วโมง และต้องเป็นเวลาตรงกันทั่วโลก โดยเริ่มอ่านครั้งแรก เวลา 07.00 น. ของแต่ละวัน แล้วรวบรวมข้อมูล ที่อ่านได้ส่งไปยังศูนย์กลางเพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศและพยากรณ์อากาศต่อไป

 วีดิทัศน์ เรื่อง สนามอุตุนิยมวิทยา

คำถาม
     
- เหตุใดสนามอุตุนิยมวิทยาต้องอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย 2 เท่าของความสูงของ
        สิ่งปลูกสร้าง
     
- เวลาในประเทศไทย 07.00 น. ตรงกับเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)ที่เวลาอะไร
     
- เหตุใด เทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้อ่านค่าต่าง ๆ จึงต้องอยู่ในเรือนเทอร์มอมิเตอร์