เนื้อหา

     ลมฟ้าอากาศ สภาวะของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา เช่นฝน อุณหภูมิ เมฆ หมอก คลื่นลม รวมทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงและไม่รุนแรง ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเราอย่างมาก ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวโลก เช่น ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช องค์ประกอบภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อพืชได้แก่ แสงแดด อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น

    

     โดยแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช เพราะแสงแดดมีบทบาทโดยตรงในการสังเคราะห์ด้วยแสง พืชต้องการอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการเจริญเติบโต นอกจากนี้อุณหภูมิของดินก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชด้วย ส่วนความชื้นไม่ว่าจะเป็นความชื้นในอากาศหรือความชื้นในดินล้วนมีความสำคัญ ต่อพืช เช่น ถ้ามีความชื้นน้อยเกินไปก็จะจำกัดการเจริญเติบโตของพืช หรือถ้ามีความชื้นมากเกินไปก็จะทำให้พืชเน่าตาย หรืออาจเป็นการเพิ่มโรคให้แก่พืช เป็นต้น สำหรับมนุษย์แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาและมีความเจริญในด้านต่าง ๆ มากขึ้น แต่ภูมิอากาศก็ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์อยู่ เช่น การที่ภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อพืชและผลผลิตจึงมีผลกระทบต่อการบริโภคของมนุษย์ ด้วย รวมทั้งลักษณะที่อยู่อาศัย การตัดสินใจในการสร้างบ้านเรือนและการออกแบบวางผังบ้านเรือนเพื่อให้อยู่ อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย หรือลักษณะภูมิอากาศอาจเอื้ออำนวยต่อโรคหรือพาหะของโรคอันอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้ เป็นต้น การ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทำได้โดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการตรวจอากาศภาคผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน ตลอดจนข้อมูลของสภาพอากาศจากพื้นที่โดยรอบจากดาวเทียม เรดาร์ และนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อพยากรณ์สภาพอากาศให้เรารู้ล่วง หน้า ทำให้เราสามารถวางแผน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นได้

 วีดิทัศน์ เรื่อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ