เนื้อหา

นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทย พ.ศ.2449
 
     ความเป็นมา เมื่อปีพ.ศ. 2449 พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินเรือว่าต้องมีความรู้ในเรื่องลักษณะลมฟ้า อากาศประกอบด้วย ดังนั้น พระองค์จึงได้เริ่มวางแนวการศึกษาไว้ในหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ โดยแทรกไว้ในวิชาการเดินเรือและได้ทรงบรรยายวิชานี้ด้วยพระองค์เอง กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงเป็นผู้ให้กำเนิดกิจการอุตุนิยมวิทยาไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 งานด้านอุตุนิยมวิทยาอยู่ในกรมทดน้ำ(กรมชลประทาน) กระทรวงเกษตราธิการ และต่อมา ได้จัดตั้งเป็นแผนกอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จนถึงปี พ.ศ.2485 จึงยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกองทัพเรือ และเปลี่ยนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึง พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนไปสังกัดกระทรวงคมนาคม และต่อมาก็สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน

     กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(World Meteorological Organization-WMO) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาได้กับประเทศสมาชิก 189 ประเทศ ทั่วโลก