เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ม.1 )

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
     มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี
     2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีต่อ
         ปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ
     4. สืบค้น วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. เข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม
     2. บอกองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น ความกด
         อากาศ ความเร็วลมและปริมาณฝนได้
     3. บอกวิธีวัดค่าองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน
         ความเร็วลม
ความกดอากาศได้
     4. บอกกระบวนการในการพยากรณ์อากาศได้

     5. บอกและแปลความหมายสัญลักษณ์ที่สำคัญในแผนที่อากาศได้