แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
นางสาววาสนา ภู่พวง โรงเรียนกุยบุรีวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายปิติภูมิ บัวตูม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นายกิจจารักษ์ ขยันงาน โรงเรียนปราจีนกัลยาณีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางกรุณา แก้วประทีป โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป โรงเรียนวังหลังวิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางพูนสุข สกุลงาม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
นางสาวประทีป สุขโชค โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม