เนื้อหา

          

     วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ชิ้นส่วนของพืช เช่น ตายอดหรือตาข้างของพืชจากต้นพืชพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ มีขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงดังนี้
          1. นำชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมาล้างน้ำให้สะอาด
          2. ตกแต่งชิ้นส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
          3. นำชิ้นส่วนพืชจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 % เพื่อลดแรงตึงผิวบริเวณนอกชิ้นส่วนพืช
          4. นำชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 – 15 นาที
          5. ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช ล้างในน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง
          6. ตัดชิ้นส่วนพืชตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบนอาหารสังเคราะห์

     หลังจากนั้นจึงเขียนรายละเอียด เช่น ชนิดพืช วันเดือนปี รหัส แล้วนำไปพักในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป

 วีดิทัศน์ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ตาของพืช

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ใช้ส่วนอื่น ๆ ของพืช ว่ามีวิธีการอย่างไร