เนื้อหา

     

     เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีทางชีวภาพที่มีการนำมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชให้มีปริมาณมากๆ ได้พืชพันธุ์ดีที่ปลอดโรคและให้ผลผลิตสูงก็คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง ที่ใช้ ชิ้นส่วนของพืช เช่น ลำต้น ตายอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้านใบ เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพที่ควบคุมเรื่อง ความสะอาดแบบปลอดเชื้อ อุณหภูมิ และแสง และชิ้นส่วนนั้นเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ ลำต้นและรากที่สามารถนำไปปลูกในสภาพธรรมชาติได้

     กระบวนการสำคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ
          1. ทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชให้ปลอดเชื้อ
          2. นำชิ้นส่วนพืชไปขยายเพิ่มปริมาณ
          3. ชักนำให้เกิดรากจนได้ต้นพืชที่สมบูรณ์

     พันธุ์พืชที่นำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่แจกจ่ายให้เกษตรกร เช่น อ้อย เบญจมาศ สตรอเบอรี่ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง มันฝรั่ง สับปะรด กล้วยชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

     

     ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          1. สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
          2. ต้นพืชที่ผลิตได้จะปลอดโรค
          3. ต้นพืชที่ผลิตได้ จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ คือ มีลักษณะตรงตามพันธุ์
              ด้วยการใช้ เทคนิคของการเลี้ยงจาก
ชิ้นตาพืชให้พัฒนาเป็นต้นโดยตรง
          4. ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีขนาดสม่ำเสมอ จึงให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้คราวละมากๆ พร้อมกัน หรือ
              ในเวลาเดียวกัน

วีดิทัศน์ เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ