เนื้อหา


     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตราฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

 วิดีทัศน์ เรื่อง หน้าที่ของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) เป็นศูนย์ฯที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรมีโนบายจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นทั่วประเทศ โดยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจุดเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์ฯเพราะที่ตั้งจังหวัดเป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง 2 ภาค มีระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ต่างๆ ที่ดี จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นและเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นมา