เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ม.1)

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
      มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัดชั้นปี
     1.อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
       โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์

     2.อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิต
        ของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1.อธิบายความหมายของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศได้
     2.เข้าใจและอธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำ การแยกหน่อ
        และเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีดังกล่าวได้

     3.เข้าใจและอธิบายกระบวนการขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้