แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายชูชาติ ปัญจเวทีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ สุวรรณโมก โรงเรียนระยองวิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายวรัญญู รีบเร่ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม