เนื้อหา

         

     สิ่งแวดล้อมรอบนาเกลือ เนื่องจาก นาเกลืออยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตามลำคลองส่งน้ำทะเลนอกพื้นที่นาจึงมีสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์น้ำเค็มซึ่งปกติอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน อาศัยอยู่ได้ เช่น ปู ปลาตีน เป็นต้น พืชพรรณธรรมชาติก็จะเป็นพืชชอบเค็ม เช่น ชะคราม ขลู่ ผักเบี้ยทะเล เป็นต้น ส่วนในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งมีความเข้มข้นของเกลือที่ละลายอยู่สูงมาก จึงไม่มีทั้งพืชและสัตว์ดำรงชีวิตอยู่ได้

 วิดีทัศน์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบนาเกลือ