เนื้อหา

    

     การตวงและการวัดปริมาตรเกลือ การ จำหน่ายเกลือที่ผลิตได้จากนาเกลือ ไม่ใช้การชั่งด้วยเครื่องชั่ง แต่ใช้การตวงด้วยมาตราตวงของไทย โดยใช้หน่วยตวงเป็นถังและเกวียน ซึ่งมาตราตวงของไทยเป็นดังนี้

20 ทะนาน (ลูกบาศก์เดซิเมตร) = 1 ถัง
100 ถัง
= 1 เกวียน

          การทำนาเกลือที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใช้การตวงในหน่วยเกวียน แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ ถังตวงมาตรฐาน หาได้ยาก จึงใช้เข่งขนาดใหญ่ตวงเกลือแทนถังมาตรฐาน (โดยมีการตวงเปรียบเทียบกันมาก่อน และเข่งที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้พบว่า 34 เข่ง เท่ากับ 100 ถังมาตรฐานหรือ 1 เกวียน) ส่วนการทำนาเกลือที่อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามและที่นาโคกจังหวัดสมุทรสาคร เกลือที่ผลิตได้ ใช้การนำมากองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยกำหนดว่า กองเกลือที่กว้าง 1 วา ยาว 1 วา สูง 1 ศอก เท่ากับเกลือปริมาตร 1 เกวียน

 วิดีทัศน์ เรื่อง กองเกลือ

คำถาม
  
   - ตามมาตราตวงของไทยนั้น เกลือ 1 เกวียน มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
     
- กองเกลือที่กว้าง 1 วา (2เมตร) ยาว 1 วา (2 เมตร) สูง 1 ศอก (50 เซนติเมตร) มีปริมาตรกี่
        ลูกบาศก์เมตร
     
- ปริมาณเกลือที่ตวงได้ของชาวนาเกลือทั้งสองแห่ง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร