เนื้อหา

    

     การเตรียมพื้นที่ทำนาเกลือ ใน การทำนาเกลือสมุทร สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ พื้นที่การทำนาเกลือ ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล มีขนาดพื้นที่อย่างน้อยที่สุด 30 ไร่ ขึ้นไปจึงจะเพียงพอต่อการใช้พื้นที่รับแสงอาทิตย์ ตากให้น้ำระเหยไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการ พื้นที่ด้านหนึ่งควรติดชายฝั่งทะเลเพื่อความสะดวกในการนำน้ำทะเลเข้านาเกลือ และพื้นที่อีกด้านหนึ่งควรติดถนนหรือลำคลอง เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิต  

คำถาม
    
- การทำนาเกลือจะทำได้ตลอดปีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
     - ดินเหนียวมีสมบัติอย่างไร 
 
     พื้นที่นาทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วน แรก เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ทะเลมากที่สุด  ใช้ทำนาขัง หรือวังน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำทะเลไว้ใช้ตลอดช่วงการทำนาเกลือ  พื้นที่ส่วนถัดไปใช้ทำนาตาก หรือนาแผ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตากน้ำทะเลขั้นต้น ส่วนที่สาม ใช้ทำนาเชื้อ ใช้ตากน้ำทะเลให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น ส่วนที่สี่ ใช้ทำนาปลงหรือนาวาง ซึ่งเป็นนาขั้นสุดท้ายที่จะเกิดผลึกเกลือในนานี้ และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่จัดทำเป็นยุ้งฉางเก็บเกลือ เมื่อ กำหนดการใช้พื้นที่ได้แล้ว ก็จะทำการปรับระดับพื้
 
นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนที่จะทำนาเกลือจะปรับให้พื้นที่ของนาตากหรือนาแผ่มีระดับสูง ที่สุด รองลงไปคือนาเชื้อและนาปลงหรือนาวาง ตามลำดับ เพื่อให้ปล่อยน้ำทะเลที่ตากได้ที่จากนาแรกเข้าสู่นาถัดๆไปโดยอาศัยแรงดึงดูด ของโลก ไม่ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำ ส่วนพื้นที่นาขังจะขุดลึก เพื่อให้กักเก็บน้ำได้มาก และพื้นที่ยุ้งฉางจะสูงที่สุดและใกล้ถนนมากที่สุด
 
คำถาม
     - ถ้าปรับพื้นที่นาทั้งหมดให้มีระดับเสมอกัน ผลจะเป็นอย่างไร 
 
     หลังจากปรับพื้นที่เสร็จก็จะทำคันนาเพื่อแบ่งเป็นแปลง ๆ จัดเป็นนาตากหรือนาแผ่ นาเชื้อ และนาปลงหรือนาวาง ตามที่กำหนดไว้ ในกรณีที่พื้นที่ทำนาเกลือมีลักษณะยาวมักจะกำหนดพื้นที่เป็นนาต่าง ๆ เรียงไปตามลำดับ เรียกว่า นายืน แต่ถ้าพื้นที่มีลักษณะกว้าง  จะมีการกำหนดพื้นที่นาให้มีการระบายน้ำวนไปตามลำดับ เรียกว่า นาวน
 
วิดีทัศน์ เรื่อง เตรียมทำนาเกลือ