เนื้อหา

     เกลือ เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งการนำมาเป็นยารักษาโรค ใช้ในการถนอมอาหาร และอื่น ๆ มีหลักฐานว่า การทำนาเกลือมีกันมาแต่โบราณสมัยชาวอินคา หลายพันปีมาแล้วซึ่งยังทำกันอยู่ถึงปัจจุบัน

      ในประเทศไทยมีการทำนาเกลือกันมาตั้งแต่อดีตโดยทำกันตลอดแนวที่ราบชายฝั่งทะเล แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าทำกันมานานเท่าไร บนบกก็มีการตักน้ำเกลือจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีเกลือสะสมอยู่ใต้ดินขึ้นมาต้มให้น้ำระเหย เหลือผลึกเกลืออยู่ วิธีนี้มีการทำมานานโดยมีหลักฐานว่ามีการเก็บภาษีเกลือในสมัยพระเจ้าติโลก ราช เมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณพ.ศ. 1990 มาแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีการต้มน้ำเกลือกันอยู่ เช่นที่บ้านบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นต้นแต่เกลือเหล่านี้ จะไม่มีส่วนประกอบของไอโอดีนซึ่งต่างจากเกลือสมุทร

     การทำนาเกลือสมุทรตามแนวที่ราบชายฝั่งทะเลนั้น มีการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต การผลิตจะอาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำทะเลที่สูบขึ้นมากักเอาไว้ในนา เกลือระเหยออกไปจนเกิดน้ำเกลือเข้มข้นและเกิดผลึกเกลือตกอยู่บนพื้นนา เกลือสมุทรหรือเกลือทะเลนี้ อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นแก่มนุษย์มากมายหลายชนิด


คำถาม

     -  สืบค้นข้อมูลว่า ในเกลือสมุทร มีแร่ธาตุอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์