เนื้อหา

    

     เกลือ ที่ผลิตได้จากน้ำทะเล เรียกว่า เกลือสมุทร พื้นที่ทำนาเกลือสมุทรในประเทศไทย เป็นบริเวณพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ปัจจุบัน มีพื้นที่ทำนาเกลือทั้งหมดประมาณ 81,485 ไร่ แหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทำนาเกลือมากที่สุด โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านแหลม รองลงมาคือพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ปัตตานีและฉะเชิงเทรา ลักษณะ ของพื้นที่ทำนาเกลือที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะต้องอยู่ติดทะเลเพื่อใช้น้ำทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรแล้ว ด้านหนึ่งของพื้นที่ยังต้องอยู่ใกล้ถนนหรือลำคลอง เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตที่ได้ด้วย พื้นที่ นาเกลือที่น่าสนใจในการศึกษา คือพื้นที่ทำนาเกลือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และพื้นที่ในตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี