แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

บัณฑิต อุปัญญ์ โรงเรียนอำนาจเจริญ
นิรชร ชุติเนตร โรงเรียนอำนาจเจริญผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายสมพร ชอบทำดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูสุนันท์ สโมสร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
คุณครูศรีพรรณ นาพรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่