เนื้อหา

 วิดีทัศน์ เรื่อง ความสูงของต้นไม้

อุปกรณ์
     1. แผ่นวัดความสูงของต้นไม้
     2. ตลับเมตรหรือสายวัดระยะทาง

วิธีทำกิจกรรม
     1. ยืนตัวตรง ห่างจากต้นไม้ที่จะวัดความสูงพอสมควร
     2. เล็งเครื่องวัดความสูงไปที่ยอดต้นไม้ แล้วจับแหวนโลหะที่ห้อยไว้ในแนวดิ่งให้แนบกับเครื่องวัดความสูง
     3. อ่านค่ามุมเงย และอ่านค่า tan ของมุมเงยจากเครื่องวัดความสูง
     4. วัดระยะห่างจากต้นไม้ถึงตำแหน่งที่ยืน นำไปคูณกับค่า tan ของมุมเงย
     5. วัดความสูงจากเท้าถึงตา นำไปบวกกับค่าในข้อ 4 จะได้ความสูงของต้นไม้
 
คำถาม
     - ความสูงของต้นไม้ที่วัดได้ สูงเท่าไร