เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง กรดและเบส

อุปกรณ์
     1. บีกเกอร์ขนาด 100 ml
     2. แท่งแก้วคน
     3. กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน
     4. กระดาษลิตมัสสีแดง
     5. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
     6. น้ำสะอาด
     7. ตัวอย่างดิน

 
วิธีทำกิจกรรม
     1. นำตัวอย่างดินใส่ในบีกเกอร์ประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     2. รินน้ำสะอาดลงในบีกเกอร์เล็กน้อย คนให้เข้ากัน
     3. ใช้แท่งแก้วคนจุ่มน้ำในบีกเกอร์ แตะบนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินและสีแดง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
     4. ใช้แท่งแก้วคนจุ่มน้ำในบีกเกอร์ แตะบนกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงและนำไปเปรียบเทียบสีกับสีบอกค่า pH บนกล่อง
 
คำถาม
     - ดินที่นำมาทดสอบมีสภาพเป็นกรดหรือเบส ทราบได้อย่างไร
     - ดินที่นำมาทดสอบ มีค่า pH เท่าไร