เนื้อหา

     เห็ดรา (fungi) เป็นสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ำที่พบอยู่ทั่วไปทั้งในน้ำ บนบก และใน อากาศ มีลักษณะคล้ายสาหร่าย แต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ ไม่มีลักษณะเป็นพิเศษที่จะบอกว่าเป็นพืชหรือสัตว์ ดังนั้น เห็ดราจึงไม่ใช่พืช โดยทั่วไปเห็ดราจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ แตกกิ่งก้านสาขาออกไปและมักจะอยู่รวมกันเป็นกระจุก เห็ดราบางชนิดเป็นเซลล์เดียว ที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป คือ ยีสต์  บางชนิดมี การรวมของเส้นใยจนเป็นดอกเห็ด

         
     เห็ดราที่เรามองเห็นแต่เส้นใยที่ยังไม่รวมตัวกันจนเป็นดอกเห็ดที่เรารู้จัก มักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า รา โดยราแบ่งออกเป็น หลาย ชั้น มีทั้งประโยชน์และโทษ ราที่ให้โทษคือ ทำให้อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือ ขนมปังที่เก็บไว้นานๆ จะมีเส้นใยสีขาวขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราในชั้นที่มีวิวัฒนาการต่ำสุดไ ม่มีผนังกั้นแยกแต่ละเซลล์ ส่วนประโยชน์คือ ใช้ในการทำอาหารบางชนิด เช่น ข้าวหมาก ส่วนราที่อยู่ในชั้นสูงขึ้นจะมีผนังกั้นแบ่งแต่ละเซลล์ใช้ประโยชน์ในการผลิต แอลกอฮอล์ ขนมปัง และผลิตโปรตีน จากจุลินทรีย์ได้
     ราที่อยู่ในชั้นสูงกว่านี้ คือ เห็ดชนิดต่างๆ ประโยชน์ที่ได้จาก ราในชั้นนี้คือ ใช้เป็นอาหาร เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหอม เห็ดหูหนู แต่ก็มีเห็ดบางชนิดที่ให้โทษ เช่น ทำให้ 
เกิดอาการเมา บางชนิดมีฤทธิ์เป็นยากล่อมประสาท หรือทำให้เกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียน เป็นต้น เห็ด ราเหล่านี้สามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ แต่ส่วนมากเป็นการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ คือใช้การขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
 
วิดีทัศน์ เรื่อง ฟองหิน
 
     เห็ดราไม่มีคลอโรฟิลล์ จึงสังเคราะห์อาหารเองไม่ได้ การดำรงชีวิตต้องอาศัยการย่อยสลายอาหารจากภายนอก ซึ่งได้แก่อินทรียวัตถุทั่วไป แต่บางชนิดอาจดำรงชีวิตเป็นแบบปรสิต หรืออาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น และอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น ไล เคน ส์ ซึ่งเป็นการ อยู่รวมกันของเห็ดรากับสาหร่ายซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปบนยอดภูหลวง โดยเห็ดราอาศัยอาหารจากสาหร่ายสีเขียวที่สร้างอาหารได้จากการสังเคราะห์ด้วย แสง และเห็ดราจะเป็นผู้ให้ความชุ่มชื้นแก่สาหร่าย ไลเคนส์มีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่บนลำต้นของต้นไม้ และบนพื้นดิน บางชนิดเจริญเติบโตอยู่บนก้อนหินซึ่งเรียกว่า ฟองหิน
 
วิดีทัศน์ เรื่อง ไลเคนส์
คำถาม
    
- การเจริญเติบโตของเห็ดรา และไลเคนส์ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง