เนื้อหา

         

ลักษณะอากาศบนยอดภูหลวงในฤดูต่าง ๆ เป็นดังนี้
     
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20-24 องศาเซลเซียส

      - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิสูงกว่าฤดูร้อนเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกัน
      - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกรกฎาคม อากาศหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 8-16 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะมีอุณหภูมิลดลงถึง 4-6 องศาเซลเซียส อยู่หลายวันและบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง จนเกิดน้ำค้างแข็ง
 
    
ป่าชนิดต่าง ๆ บนภูหลวง   
     พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 400 เมตรขึ้นไป ดังนั้นลักษณะของป่าที่เห็นได้ชัดเจน จึงมี 2 ชนิด ดังนี้
     1. ป่าเบญจพรรณ โดยทั่วไป ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ เป็นป่าที่มีพรรณไม้เด่น 5 ชนิด   ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน จะพบป่าชนิดนี้ได้ในบริเวณที่มีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน มีช่วงแห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 50-800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ต้นไม้เกือบทั้งหมดในป่าเบญจพรรณจะผลัดใบในฤดูแล้ง โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน ป่าเบญจพรรณในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นไม้เด่น ขึ้นคละกับไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิ ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง แดง ไผ่ไร่ ไผ่ซางดอย และไผ่หก ส่วนอีกลักษณะหนึ่ง คือ ป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สัก มี ไม้เด่นขนิดอื่นขึ้นแทน เช่น ประดู่ ยาง ตะแบก เป็นต้น ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จากระดับความสูง ระหว่าง 400 – 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไม้สัก แต่มีไม้เด่นๆ หลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
 
วิดีทัศน์ เรื่อง ป่าเบญจพรรณ
คำถาม
     - ป่าเบญจพรรณในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีไม้เด่น ๆ อะไรบ้าง นักเรียนคิดว่าไม้เหล่านั้นมีการขยายพันธุ์อย่างไร
 
     2. ป่าดิบเขา ป่าดิบเขาเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูงกว่าป่าเขตร้อนชนิดอื่น โดยทั่วไปจะพบในทุกภาคของประเทศไทย ในพื้นที่มีความสูงเกิน 1,200 เมตรขึ้นไป ทำให้อากาศหนาวเย็นและมีความชุ่มชื้นสูงตลอดปี จนเกิดเมฆหมอกปกคลุมอยู่เสมอ กลายเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ ป่าดิบเขาในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ป่าดิบเขาระดับต่ำ พบที่ระดับความสูงประมาณ 1,200-1,800 เมตร และป่าดิบเขาระดับสูงอยู่ในระดับความสูงเกิน 2,000 เมตรขึ้นไป ต้นไม้มีกิ่งก้านคดงอตามกระแสลมแรง บนกิ่งขนาดใหญ่และลำต้นปกคลุมหนาแน่นไปด้วยมอส ไลเคน เฟิร์น ฝอยลม และข้าวตอกฤาษี ห้อยระโยงระยางราวกับป่าดึกดำบรรพ์ เช่น ป่าดิบเขาบนดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่บนระดับความสูงมากที่สุดในประเทศไทย คือ ประมาณ 2,567 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนั้น ป่าดิบเขาระดับต่ำจะปรากฏตั้งแต่ระดับความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปจนถึงยอดเขา มีพืชวงศ์ก่อเป็นไม้เด่น เช่น ก่อแดง ก่อน้ำ ก่อพวง ก่อแป้น ฯลฯ ขึ้นสลับกับไม้อื่นเช่น สนสามพันปี ไก๋แดง ยางบง กุหลาบขาว กุหลาบแดง เป็นต้น
     ดินบนยอดภูหลวงจะเป็นดินตื้นที่เกิดจากการกร่อนของหิน แต่ก็ถูกทับถมด้วยใบไม้ที่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้ต้นไม้ขึ้นได้ และดินเหล่านี้บางส่วนได้ถูกน้ำพัดพาลงมายังส่วนที่ต่ำกว่า ทำให้ดินบริเวณเชิงเขาอุดมสมบูรณ์ สังเกตได้จากการเจริญเติบโตของต้นไม้ตามลาดเขาและเชิงเขา
 
วิดีทัศน์ เรื่อง ป่าดิบเขา
คำถาม
     - ป่าดิบเขาบนภูหลวงมีพืชอะไรเป็นไม้เด่น และพืชอะไรเป็นไม้รอง ต้นไม้บนยอดภูหลวงมีลักษณะแคระแกร็น ลำต้นคดงอลำต้นไม่สูงถึงแม้จะมีอายุหลายสิบปี น่าจะเป็นเพราะเหตุใด