เนื้อหา

     ภูมิอากาศ ภูหลวงเป็นภูเขายอดราบซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,450 เมตร ยอดเขาจึงนับว่าสูงมากและมีลมค่อนข้างแรงตลอดเวลา และเนื่องจากมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงมีความชื้นในอากาศสูง อุณหภูมิอากาศบริเวณยอดเขาในฤดูร้อนจะเย็นสบาย แต่ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด อุณหภูมิ ของอากาศบนผิวโลกจะสัมพันธ์กับความดันอากาศหรือที่ทางอุตุนิยมวิทยาเรียกว่า ความกดอากาศ โดยบริเวณที่มีความกดอากาศสูงจะมีอากาศเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ำ ส่วนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ อากาศบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิสูง

     การวัดอุณหภูมิของอากาศที่ตำแหน่งต่าง ๆ  และเวลาต่าง ๆ วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ และวัดในหน่วยองศาเซลเซียส ส่วนความดันอากาศหรือความกดอากาศจะวัดได้ด้วยบารอมิเตอร์ และวัดได้ในหน่วยมิลลิบาร์ ความกดอากาศปกติที่ 20 องศาเซลเซียสที่ระดับน้ำทะเล เรียกว่า ความกดอากาศ 1 บรรยากาศ และมีค่า 1,010 มิลลิบาร์
 
ที่มาของรูปภาพ