เนื้อหา

    

     ภูหลวง หมายถึง เขาที่สูงใหญ่หรือภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของ พื้นผิวโลก เมื่อเวลามากกว่า 120 ล้านปีมาแล้ว และกระบวนการกร่อนรวมทั้งการพัดพา ทำให้ดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ ผลจากการยกตัวทำให้ภูหลวงมีลักษณะเป็นเขายอดตัด มีที่ราบบนยอดเขาคิดเป็นพื้นที่ถึงประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร และเชื่อว่า การยกตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้ ทำให้สัตว์ดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาว์ติดขึ้นมาที่ยอดของภูหลวงด้วย เพราะมีการค้นพบรอยตีนของไดโนเสาว์ขนาดใหญ่บนยอดของภูหลวง

วิดีทัศน์ เรื่อง ลักษณะของภูหลวง

     การที่ภูหลวงเป็นภูเขาสูงถึง 1,450 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีความชื้นสูง ทำให้ภูหลวง เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณไม้ในที่สูงที่อุดมสมบูรณ์มาก มีกล้วยไม้ป่ามากกว่า 160 ชนิด มีพืชพรรณไม้ที่หายากหรือมีที่ภูหลวง เพียงแห่งเดียวหรือพืชพรรณไม้ที่ไม่ค่อยจะพบเห็น มีทั้งทุ่งดอกไม้ป่าที่สมบูรณ์และสวยงาม เช่น ทุ่งกุหลาบแดง ทุ่งกุหลาบขาว มีพืชพรรณแตกต่างกันไปตามระดับความสูง ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆเช่น ป่าดิบเขา ป่าไม้พุ่ม ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา เป็นต้น 
     นอกจากพืชพรรณต่างๆ ภูหลวงยังมีสัตว์ป่าอาศัยนอยู่หลายชนิด ทั้ง  ช้าง เลียงผา หมาไน เก้ง กวาง หมีควาย ชะนีมือขาว ไก่ฟ้าหลังขาว นกมุ่นรกคอแดง นกปากแก้วหางสั้น  เต่าปูลู ปาดตะปุ่ม ปูเจ้าพ่อหลวงหรือปูหินและปลาอีกหลายชนิด 
     ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ์และสัตว์ป่า พื้นที่ภูหลวงจึงถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18ธันวาคม พ.ศ. 2517 มีเนื้อที่ประมาณ 848 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 530,000 ไร่ และ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2534 ได้มีการกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการผนวกพื้นที่เพิ่มเติมและเพิกถอนพื้นที่บางส่วน ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มเป็นประมาณ 897 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 560,593 ไร่ 
 
 
วิดีทัศน์ เรื่อง หล่อแบบรอยตีนไดโนเสาร์
 
     จากการที่มีการกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงขึ้นภายหลังการเข้าถือครอง ที่ดินเพื่อทำกินของชาวบ้าน จึงมักมีการบุกรุกแผ้วถางป่า โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะถูกแผ้วถางจนเป็นภูเขาหัว โล้น มีผลให้อัตราการพังทลายของดินสูง และมีการแอบเข้าไปเก็บของป่าตลอดจนล่าสัตว์ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย
 
 
วิดีทัศน์ เรื่อง น้ำมือมนุษย์
คำถาม
     - นักเรียนคิดว่า การแผ้วถางป่ามีผลต่อการพังทลายของดินอย่างไร
     - การเก็บของป่าเช่นกล้วยไม้ป่า ไม้หอมชนิดต่าง ๆ มีผลต่อสภาพแวดล้อมของป่าไม้หรือไม่
       อย่างไร
     - การลักลอบตัดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะมีผลกระทบต่อพืชพรรณและสัตว์ป่าหรือไม่ อย่างไร
     - นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีลดการบุกรุกป่าได้อย่างไรบ้าง