เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 ชั้น ม.1


     สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
          มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่ง มีชีวิต

ตัวชี้วัดชั้นปี
     สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศชองพืชดอกและการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์


     สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
          มาตรฐาน ว.3.1  เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี
          ตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


     สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
          มาตรฐาน ว. 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดชั้นปี
    ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
     รู้วิธีอ่านค่าจากเครื่องมือและความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ตระหนักถึงผลกระทบของการทำลายป่าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรู้จักลักษณะของป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา พืชพรรณในป่าและการขยายพันธุ์ของพืชบางชนิดทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ เข้าใจระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช สามารถวัดค่า pH ของดินได้ รู้วิธีประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หาความสูงของต้นไม้ได้