เนื้อหา

     โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 3 จากดวงอาทิตย์ อยู่ไม่ใกล้ดวงอาทิตย์จนร้อนเกินไป และอยู่ไม่ไกลจากดวงอาทิตย์จนเย็นเกินไป โลกมีชั้นบรรยากาศที่มีสัดส่วนของก๊าซเหมาะสมและสามารถเก็บความร้อนได้ดี โลกมีน้ำเป็นของเหลวที่พื้นผิวจำนวนมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพเหมาะสมต่อการมีสิ่งมีชีวิต
     โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลางโลกที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจากจุดหนึ่งบนเส้นศูนย์สูตรไปยังอีกจุดหนึ่งบนเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ตรงข้ามกัน เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองทำให้บริเวณเส้นศูนย์สูตรนั่นโป่งพองออก โลกมีรัศมีเฉลี่ย 6,371 กิโลเมตร มีเส้นรอบวงประมาณ 40,000 กิโลเมตร และมีมวลประมาณ 6 x 1024 กิโลกรัม
     โครงสร้างภายในของโลกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคือ เปลือกโลก (Crust) แมนเทิล (Mantle) แก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) และแก่นโลกชั้นใน (Inner Core)

 

รูปที่ 1 โครงสร้างภายในของเปลือกโลก
http://images.slideplayer.com/39/10853901/slides/slide_1.jpg

     เปลือกโลก (Crust) เปลือกของโลกมีลักษณะเป็นของแข็ง ประกอบไปด้วยหินอัคนี หินแปร และหินตะกอน มีความหนาประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร ในบริเวณที่เป็นพื้นมหาสมุทร และมีความหนาประมาณ 30 ถึง 50 กิโลเมตร ในบริเวณที่เป็นพื้นทวีป เปลือกโลกลอยอยู่บนแมนเทิล (Mantle) หรือหินหนืด
     แมนเทิลหรือหินหนืด (Mantle) อยู่ระหว่างเปลือกโลกและแก่นโลกชั้นนอก มีความหนา 2,885 กิโลเมตร และมีปริมาตรเป็นร้อยละ 84 ของปริมาตรของโลก ประกอบไปด้วยหินซิลิเกตละลายที่ไหลอยู่ภายใต้ความดันสูง แมนเทิลที่อยู่ใกล้กับแก่นโลกมีความร้อนสูงกว่าจะลอยตัวขึ้นสูงไปยังบริเวณใต้เปลือกโลกแล้วเย็นตัวก่อนที่จะจมลงอีกครั้ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อกว่าการเคลื่อนที่ของแมนเทิลเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เปลือกโลกแยกตัวเป็นแผ่น (Plates) และมีการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดแผ่นดินไหว และการปะทุของภูเขาไฟ
     แก่นโลกชั้นนอก (Outer Core) เปลือกโลกชั้นนอกเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างชั้นแมนเทิลและเปลือกโลกชั้นใน มีความหนาประมาณ 2,300 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเหล็กและนิกเกิลที่อยู่ในสถานะของเหลว มีอุณหภูมิประมาณ 2,730–4,230 องศาเซลเซียส เหล็กและนิกเกิลเหลวที่เคลื่อนที่ในบริเวณแก่นโลกชั้นนอกนี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก ปกป้องโลกจากลมสุริยะและรังสีที่เป็นอันตรายต่าง ๆ จาก อวกาศ
     แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) คือบริเวณที่อยู่ใจกลางโลก คาดว่ามีรัศมีประมาณ 1,220 กิโลกเมตร เป็นอัลลอยของเหล็กและนิเกิล (อัลลอยคือโลหะผสมตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป) มีอุณหภูมิสูง 5,400 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ความร้อนที่สูงมากควรทำให้แก่นโลกเป็นของเหลว แต่เนื่องจากความดันมหาศาลจึงทำให้แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแก่นโลกชั้นในมีส่วนช่วยให้แก่นโลกชั้นนอกผลิตสนามแม่เหล็กโลกเช่นกัน

 
วีดิทัศน์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก