เนื้อหา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 928 บนถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร