แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายสราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวปรียานุช นิยมชาติ โรงเรียนศรียานุสรณ์
นางใกล้รุ่ง เจิมสุวรรณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายเจษฏา เกิดแปลงทอง โรงเรียนวัฒนานคร
นายเฉลิมศักดิ์ พลราชม โรงเรียนวัฒนานคร