เนื้อหา

วิดีทัศน์ เรื่อง กิจกรรม การละลายหินปูน

อุปกรณ์
     1. หินปูน 1 ก้อน
     2. หินแกรนิต 1 ก้อน
     3. ตัวอย่างหินอื่นๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น 2 – 3 ก้อน
     4. กรดเกลือเจือจาง 1 โมล/ลิตร 20 cm3
     5. หลอดหยด 1 อัน

วิธีทำกิจกรรม
     1. สังเกตลักษณะของตัวอย่างหินแต่ละชนิด บันทึกผล
     2. หยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินปูนและหินแกรนิต สังเกตและบันทึกผล
     3. หยดกรดเกลือเจือจางลงบนตัวอย่างหินที่หาได้ในท้องถิ่น สังเกตและบันทึกผล

คำถามท้ายกิจกรรม
     1. เมื่อหยดกรดเกลือเจือจางลงบนหินปูน เกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ ทราบได้อย่างไร
     2. ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดเกลือกับหินปูน แตกต่างจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดเกลือกับหิน                 แกรนิตหรือไม่ อย่างไร
     3. หินอื่น ๆ ในท้องถิ่น เกิดปฏิกิริยาเคมีกับกรดเกลือหรือไม่ ทราบได้อย่างไร
     4. สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร