เนื้อหา

     ตัวชี้วัดชั้นปี (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ชั้น ม. 2 ) ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่และการนำไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. ตรวจสอบและบอกความหมายของแร่ประกอบหินได้
     2. เข้าใจและอธิบายการเกิดถ้ำในภูเขาหินปูนและการเกิดหินงอกหินย้อยได้
     3. ทดลองและบอกลักษณะของผลึกแร่ประกอบหินปูนได้
     4. สืบค้นข้อมูลและบอกประโยชน์ของแร่แคลไซต์ได้