เนื้อหา

คณาฉันท์ อินอ่อน วนิดา พันธ์สอาด และนฤมล นันทพล การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  พ.ศ. 2552 , 172 หน้า.

ฉัตรทิราภรณ์  โลหพันธุ์วงศ์ และคณะ คู่มือการฝึกโยคะ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด  พ.ศ. 2550 , 80 หน้า.

วนิดา พันธ์สอาด และคณะ แอโรบิกด๊านซ์  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  พ.ศ. 2555 , 140 หน้า.

http://sportscience.dpe.go.th/public/ebook.do