เนื้อหา

     ปัจจุบันมีผู้สนใจกีฬามากขึ้นในทุกประเภทกีฬา และที่ได้ยินกันจนคุ้นหูคือคำว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นการนำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้ในการออกกำลังกายให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความปลอดภัยมากที่สุด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกนำมาใช้พัฒนา เสริมสร้างร่างกาย ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะของนักกีฬาแต่ละประเภทที่ต้องการพัฒนาแตกต่างกันอย่างได้ผล ทำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆทางการกีฬามากขึ้น ทั้งวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจวัดได้อย่างเที่ยงตรงได้มาตรฐาน ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะทางกีฬาของนักกีฬาแต่ละประเภท ช่วยให้นักกีฬามีฝีมือและความชำนาญดียิ่งขึ้นตามลำดับจนสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้ 


วีดิทัศน์เรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านกีฬา