เนื้อหา

     เป็นวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อผสมผสานกับระบบการหายใจ ใช้หลักการรวมกายและจิตให้เป็นหนึ่ง ดดยควบคุมจิตให้มีสมาธิ มีจิตที่ดีงามทำให้เกิดผลคือผู้ฝึกมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การฝึกโยคะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ การฝึกท่าโยคะหรือออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น การฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับการควบคุมการหายใจเข้า-ออก ทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น นำไปสู่ส่วนสุดท้ายคือ การมีสมาธิที่ดีขึ้น การฝึกโยคะในขั้นต้น ควรปฏิบัติตามที่ผู้ฝึกสอนแนะนำ

         

 

วีดิทัศน์เรื่องแอโรบิคกับโยคะ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไง