เนื้อหา

     เราจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของเราแข็งแรง มีสุขภาพดีหรือไม่ เราต้องดูที่องค์ประกอบของร่างกายซึ่งประกอบด้วยระบบการทำงานหลายระบบ เช่น ระบบการหายใจ ระบบการย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนโลหิตเหล่านี้ เป็นต้น ถ้าการทำงานของระบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างปกติ แสดงว่าร่างกายของเราแข็งแรง มีสุขภาพดี โรคภัยต่าง ๆ มารบกวนได้ยาก ในการตรวจวัดการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายนี้ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนอย่างมากที่จะตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นของร่างกาย สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งเครื่องมือและวิธีการช่วยในการตรวจสอบที่ได้ผลเป็นตัวเลขที่เที่ยงตรงและนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เชื่อถือได้ เมื่อทราบว่าระบบใดของร่างกายยังบกพร่องก็สามารถสร้างเสริมระบบนั้นให้แข็งแรงต่อไป 

     ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) เป็นตัวเลขที่ได้จากการวัดปริมาณมวลเนื้อเยื่อทั้งกล้ามเนื้อ ไขมันและกระดูกในร่างกายของแต่ละคนแล้วนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อดูว่า คนๆนั้น มีร่างกายอ้วนหรือผอมเกินไป เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้บ้าง
     ดัชนีมวลกาย หาได้จากการชั่งมวลของร่างกายในหน่วยกิโลกรัม และวัดความสูงในหน่วยเมตร แล้วจึงหาค่าดัชนีมวลกายด้วยสมการ

     กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกณฑ์ในการจำแนกค่าดัชนีมวลกายไว้ดังนี้ 


วีดิทัศน์เรื่องมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันเถอะ