เนื้อหา

     สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เดิมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจากการเป็นคลินิกการกีฬาเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจ รักษา บำบัดนักเรียน นักศึกษาและนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมพลศึกษาใหม่ คลินิกการกีฬาเดิมได้เปลี่ยนมาเป็นส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา จนในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น โดยมีกรมพลศึกษาเป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนั้นเป็นต้นมาส่วนวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนถึงปัจจุบัน

 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
     1.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     2.กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
     3.กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา
     4.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     5.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬา
     6.กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 งานบริการของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีดังนี้
 คลินิกกีฬา กลุ่มเวชศาสตร์การกีฬา
     ให้บริการทางการแพทย์ โดยการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม แนะนำ ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนผู้มีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     ให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ฟิตเนสมาตรฐานระดับสากล ประกอบไปด้วย
          - ส่วนอุปกรณ์พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (Cardio Exercise Machine)
          - ส่วนอุปกรณ์พัฒนาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Weight Training Machine and Free Weight)
          - ส่วนห้องแอโรบิกด๊านซ์และโยคะ (Group Exercise Room: Aerobic Dance and Yoga)
          - ส่วนห้องอบเซาว์น่าและอบไอน้ำ ตู้เก็บเสื้อผ้าและห้องอาบน้ำ (Sauna and Steam Room) (Locker and Shower Room)
     เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 - 12.00 น. และเวลา 15.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
     ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 

 


วีดิทัศน์เรื่องสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคืออะไร