เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
     มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

     ตัวชี้วัด ม.2/1 อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ    ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์
                ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   

สาระที่ 5 พลังงาน
     มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์
     ตัวชี้วัด ม.4-6/4 อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1.เข้าใจความสัมพันธ์และความสำคัญของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
     2.อธิบายความสำคัญของการตรวจสอบการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
     3.อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือในการตรวจสอบร่างกายบางชนิดได้
     4.บอกความหมายของดัชนีมวลกายและการใช้ดัชนีมวลกายบอกสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้
     5.อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่ใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบอื่นๆในร่างกายในห้อง fitness ได้
     6.เข้าใจและอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด๊านซ์ การฝึกโยคะและการอบซาวน่าได้
     7.อธิบายได้ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยพัฒนาสุขภาพของร่างกายและช่วยในการฝึกกีฬาได้อย่างไร