เนื้อหา

การจัดเรียงบรรจุภัณฑ์แก้ว
     การจัดเรียงบรรจุภัณฑ์แก้วจะเรียงตามแพ็กกิ้งชาร์ต (Packing chart) ที่กำหนดไว้ตามการขนส่งซึ่งจะจัดเป็นพาเลท กำหนดให้ 1 พาเลท ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์แก้วที่เรียงไว้ จำนวน 6 ชั้น โดย 1 ชั้นจะบรรจุสินค้าไว้ จำนวน 16 ใบ และ 15 ใบ สลับกัน เพื่อให้บรรจุภัณฑ์แก้วพิงกัน ทำให้เกิดความสมดุลภายในพาเลทขั้นตอนการบรรจุสินค้า
     1. ใช้ Stacker นับจำนวนแถวของบรรจุภัณฑ์แก้ว แล้วลำเลียงไปรวมที่เทเบิล

     2. ใช้ Head liter ให้ลมดันบรรจุภัณฑ์แก้วขึ้น เป็นการคีบบรรจุภัณฑ์แก้วนำไปเรียงบรรจุลงในกระบะเป็นชั้นๆ จนครบทั้ง 6 ชั้น (1 พาเลท)
     3. ปิดด้วยกระดาษ 2 ชั้น เป็น Top frame เพื่อรองรับแรงจากการรัดของเชือกที่มัดรั้งไม่ให้บรรจุภัณฑ์แก้วเอียงล้มขณะขนส่ง
     4. พันด้วยฟิล์มขึ้นและลง จำนวน 1 รอบ เพื่อป้องกันน้ำค้าง ฝน สัตว์รบกวนขณะขนส่งและระหว่างการพักสินค้าเพื่อรอส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
     5. ติดป้ายบอกรายละเอียดการผลิต เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์แก้วและการติดต่อบริษัทเมื่อบรรจุภัณฑ์แก้วนั้นๆ เกิดปัญหาขึ้น

         วีดิทัศน์เรื่องการบรรจุและการขนส่ง

เอกสารอ้างอิง
     กรมทรัพยากรธรณี. 2559. โครไมต์. (Online) http://www.dmr.go.th/main.php?filename=chromite,13 ตุลาคม 2559.

     บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน). 2554. หกทศวรรษทีจีไอ: ศาสตร์และศิลป์แห่งการรังสรรค์งานแก้ว. บริษัท อุตสาหกรรมทำเรื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน). สมุทรปราการ.
     สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ. 2559. อลูมินา วัสดุสารพัดประโยชน์. (Online) http://www.material.chula.ac.th/RADIO44/FEBRUARY/RADIO2-5.HTM), 13 ตุลาคม 2559