เนื้อหา

การตรวจสอบคุณภาพด้วยแสงที่โรงงานใช้ มี 2 หลักการสำคัญคือ
     1. การใช้แสงสะท้อนตรวจวัดรอยร้าวต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ โดยการยิงแสงไปยังจุดที่ต้องการตรวจสอบ หากแสงสะท้อนมายังตัวรับแสง พบว่าจุดดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์เกิดรอยร้าวหรือมีปัญหา ระบบจะคัดแยกบรรจุภัณฑ์นั้นออกโดยอัตโนมัติ และการใช้เลเซอร์ตรวจจับการเสียรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ เช่น การบิด เบี้ยว หรือการเอียงของคอขวด
     2. การถ่ายภาพตรวจสอบสิ่งผิดปกติแล้วประมวลผล (Image processing) ระบบจะทำการถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์ที่เคลื่อนที่ผ่านเพื่อหาวัตถุทึบแสงที่อยู่ภายในเนื้อแก้วและประมวลผลว่าสิ่งผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด เช่น โลหะ หิน หากตรวจสอบพบระบบจะคัดแยกบรรจุภัณฑ์นั้นออกโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบแรงดันในบรรจุภัณฑ์แก้ว
     การตรวจสอบแรงดันในบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยจะใช้การสุ่มบรรจุภัณฑ์ทุกเบ้าหลอม ในทุก 1 ชั่วโมง จำนวน รอบละ 4 ใบ นำมาทดสอบตามระดับค่าแรงดันที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น แรงดัน 15 kg/cm2 ถ้าบรรจุภัณฑ์รับแรงดันได้ต่ำกว่าค่าที่ต้องการ ระบบจะคัดแยกบรรจุภัณฑ์นั้นออกโดยอัตโนมัติ เพื่อทำลายทิ้งเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป

 

         

 

 
วีดิทัศน์เรื่องการตรวจสอบคุณภาพด้วยแสง