เนื้อหา

ตัวชี้วัด
     แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ในบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร ในเขตอำเภอเมือง และบ่อขุดศิลาแลง บริเวณ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดเตรียมขึ้นโดยอ้างอิงถึงตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้

ตัวชี้วัดชั้น ม. 2
     - สำรวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน

     - สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน
     - ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการ ผุพัง การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของกระบวนการดังกล่าว

 วัตถุประสงค์
     นักเรียนเมื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ “แหล่งศิลาแลง จังหวัดกำแพงเพชร” สามารถที่จะ

           1. สามารถจำแนก ศิลาแลง ออกจากธรณีวัตถุอื่นๆ เช่น แร่ ดิน และหินได้
           2. เข้าใจ ความหมายของศิลาแลง ทั้งสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี
           3. เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดิน และรวมถึงชั้นดินที่ศิลาแลงเกิดขึ้น
           4. เข้าใจถึงกระบวนการเกิดศิลาแลง และปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดศิลาแลง
           5. ทราบถึงประวัติการใช้ประโยชน์จากศิลาแลง ในประเทศไทย