เนื้อหา

     ถ้ามีความตั้งใจที่จะเป็นนักบิน (ทั้งนักบินรบ และนักบินพาณิชย์) นอกจากจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ตาไม่บอดสี มีโสตสัมผัสที่ดี ไหวพริบดีแล้ว ยังต้องมีความสามารถทางด้านวิชาการ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษาเป็นอย่างดี โดยเข้ารับการทดสอบได้ 2 ช่วง
          ช่วงแรก ถ้าเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) การเป็นนักบินต้องสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก่อน แล้วเรียนต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนการบินตามลำดับ
          ช่วงที่สอง ต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อน แล้วแล้วสมัครเข้าเรียนต่อที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน จบแล้วจึงจะไปรับการฝึกเป็นนักบินพาณิชย์ต่อไป
          ไม่ว่าจะเลือกในช่วงใดก็ตาม ถ้าอยากเป็นนักบิน ต้องฝึกฝนให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ทางวิชาการทั้ง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทยและสังคมศึกษาเป็นอย่างดี จึงจะประสบผลสำเร็จตามต้องการ


วีดิทัศน์เรื่องเส้นทางนักบิน